Media

Zestawy medialne

W tym przypadku chodzi oczywiście o przygotowanie wszystkich zestawów oraz odpowiedni podział funkcji środków masowego przekazu na odpowiednie kategorie. Pozwala to na swoiste uporządkowanie wszystkich funkcji, jakie odgrywane są w naszym codziennym życiu przez środki masowego przekazu. W tym przypadku śmiało możemy wyróżnić działania uczonego Denisa McQuailem’a, który tego rodzaju opisywane w niniejszym tekście zestawy funkcyjne środków masowego przekazu opracował. Odpowiedzialny jest on za skategoryzowanie oraz uporządkowanie wszystkich funkcji pełnionych przez media. Jak widać, podział został przyjęty w społeczeństwie oraz przez innych uczonych. To potwierdza fakt, że specjaliści respektują oraz wdrażają w życie dane podział na zestawy funkcyjne. Jak widać, podział oraz uporządkowanie funkcji środków masowego przekazu bardzo się przydał oraz jest pomocny w określaniu odpowiednich rodzajów funkcji. Jest przydatny również w codziennym naszym Zuziu, gdzie znajduje powszechne zastosowanie.

Pozostałe


  • Internet łączy ludzi

    To pokazuje nam, jak jeden z środków medialnych odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu tego rodzaju więzi. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkim w sieci można zaufać. Nie zawsze ktoś Moz podawać poprawne dane oraz być ta osobą, za którą się podaje...

  • Kolejne osoby medialne

    Oczywiście istnieje wiele osób, które brały czyny udział w tych procesach oraz zapisały się na kartach historii środków masowego przekazu. Do takich osobistości na pewno możemy zaliczyć Sherry Turkle. Amerykańska socjolog, badaczka związków ludzi z technologiami komputerowymi oraz środkami medialnymi...

  • Kształtowanie człowieka

    Człowiek jest zmienna istotą. Pod wpływem bodźców zewnętrznych oraz innych tego rodzaju wydarzeń potrafi z sekundy na sekundę zmienić nastawienie do danej rzeczywistości, świata oraz drugiej osoby. Nie dziwi więc fakt, że wywołane bodźce za pomocą środków masowego przekazu powodują takie skrajne emocje oraz procesy...

  • Copyright @ 20103