Media

Kolejne funkcje zestawu

Do kolejnych funkcji zestawu korelacyjnego śmiało możemy zaliczyć tworzenie swoistego porozumienia miedzy społeczeństwem oraz środowiskiem politycznym. Nie dziwi więc fakt że zestaw tego rodzaju spożywany w niniejszym tekście jest bardzo ważny oraz popularnym, gdyż grupuje pod sobą ogromnie istotne dla społeczeństwa funkcje środków masowego przekazu. Tego rodzaju funkcja opisywana w niniejszym tekście pozwala dla społeczeństwa na zaakceptowanie prawa oraz polityki w danym kraju oraz na świecie. Ostatnią jednak również bardzo ważną funkcją bezpośrednio należącą do tego rodzaju zestawu jest oczywiście funkcja odpowiedzialna za kreowanie oraz tworzenie nowych autorytetów. W tym przypadku środki masowego przekazu odpowiedzialne są za pokazanie osób, które wykonują coś ważnego w naszym, codziennym życiu. Jednak funkcja ta nie ma za zadanie zwiększenie popularności takiej osoby. Tym zajmują się inne funkcje oraz same społeczeństwo. Ta funkcja, która jest w danej chwili opisywana ma za zadania jedynie pokazać nową twarz.

Pozostałe


  • Zestawy medialne

    W tym przypadku śmiało możemy wyróżnić działania uczonego Denisa McQuailem’a, który tego rodzaju opisywane w niniejszym tekście zestawy funkcyjne środków masowego przekazu opracował. Odpowiedzialny jest on za skategoryzowanie oraz uporządkowanie wszystkich funkcji pełnionych przez media. Jak widać, podział został przyjęty w społeczeństwie oraz przez innych uczonych...

  • Czwarta profesjonalna funkcja

    Od tamtej pory coraz więcej kanałów telewizyjnych oraz radiowych audycji, a nawet gazet posiadało swoiste programy i rubryki odnoszące się bezpośrednio do rozrywki. Co ciekawe, tematyka tego rodzaju została ochoczo przyjęta prze słuchaczy oraz opinię publiczną...

  • Fokus

    Metoda Fokus bezpośrednio dotyczy audycji radiowych. Jest to pewien rodzaj wywiadu, który po raz pierwszy został przeprowadzony przez uczonych w roku 1941. Metoda opisywana w niniejszym tekście była zastosowana w jednym celu. Badane osoby miały oceniać każdą poszczególnie usłyszaną audycję radiową oraz wyrazić na jej temat opinię...

  • Copyright @ 20103